HT

 • Kontrahenci

Kontrahenci – informacje dotyczące klientów, odbiorców, dostawców itd. Rejestrowani w Teczce kontrahentów.
Kontrahent pojawia się w sprzedaży i zakupach, jako dostawca i odbiorca w zamówieniach, jako płatnik w rozrachunkach, jako wyróżniony właściciel pakietu, podatnik w rozliczeniach fiskalnych itp.

 • Zasoby ludzkie (HR)

Ewidencja danych personalnych.
Podstawa przetwarzania danych - skojarzenie z danymi z kadr, użytkownikami systemu, przedstawicielami klientów, uczestnikami CRM-GroupWork itp.

 • Towary i usługi

Informacje dotyczące oferowanego asortymentu. Rejestrowane w Kartotece towarów i usług.
Niezbędne dane w części handlowej (sprzedaż, zakup, zamówienia), w ewidencji środków trwałych i
wyposażenia, w produkcji (materiały i surowce) itp.

 • Transakcje handlowe

Sprzedaż i zakupy czyli wszystko, co generuje obrót firmowy. Rejestrowane w Kartotece
Sprzedaż/Zakup/Magazyn.
Dotyczy ewidencji dokumentów sprzedaży, zakupów.

 • Magazyny

Magazyny – obieg informacji związany ze stanami magazynowymi, planowaniem wypełnienia magazynów,
dokumentami przychodu i rozchodu. Wiele operacji (dokumentów) są typu MG czyli dotyczą rozchodu lub przychodu magazynowego (włączając przesunięcia międzymagazynowe). Również dla transakcji handlowych prowadzony jest monitoring stanów magazynowych.
Powiązanie z obszarem transakcji handlowych odbywa się także poprzez dołączanie dokumentów magazynowych do dokumentów sprzedaży i zakupu (WZ-ki i PZ-ki). Magazyny ewidencjonowane są w Kartotece Sprzedaż/Zakup/Magazyn.

 • Zamówienia

Zamówienia od odbiorców i do dostawców, zlecenia produkcyjne itp. Ewidencja dokumentów dla potrzeb zaopatrzenia, planowania magazynów i produkcji. Pozwala na kontrolowanie przepływu informacji od momentu
złożenia zamówienia aż do jego realizacji (Kartoteka zamówień i Notatnik zamówień).

 • Rozrachunki

Obszar dotyczący wszystkich operacji (dokumenty i funkcje) związanych z rozliczeniem transakcji
gospodarczych (sprzedaż, zakup, korekty, spłaty należności i zobowiązań). Rejestracja dotyczy wielu miejsc systemu:

 Kartoteka Sprzedaż/Zakup/Magazynowe , Rejestr Kasa , Rejestr bankowy , Rejestr rozrachunków

 1. Sprzedaż
 2. Zakupy
 3. Ewidencja wyciągów bankowych (spłaty zobowiązań i należności)
 4. Rejestr dokumentów kasowych (spłaty zobowiązań i należności)
 5. Rejestr rozrachunków (dokumenty rozliczeniowe)

 

 • Kasa

Obejmuje ewidencję i nadzór nad dokumentami kasowymi:

 1. bilans otwarcia raportu kasowego
 2. dokumenty KP
 3. dokumenty KW

Obszar ten jest ściśle związany z rozrachunkami

 • Bank

Obejmuje ewidencję i nadzór nad dokumentami bankowymi (rejestracja wyciągów bankowych):

 1. bilans otwarcia rachunku bankowego
 2. wyciągi WN/MA
 3. dokumenty KW

Obszar analogicznie jak Kasa jest ściśle związany z rozrachunkami

 • Spedycja

Obszar działań mających na celu nadzór nad sprzedażą wspomaganą spedycją (własną lub firm spedycyjnych).
Elementami logistyki tego obszaru są:

 1. definicje listów przewozowych (katalog spedytorów i rodzajów dokumentów, warunków płatności itp.) i rejestracja wysyłek,
 2. definicje trybu i przebiegu pakowania (magazyny, statusy gotowości itp.),
 3. specyficzny obieg dokumentów związanych z realizacją zamówień i wysyłką towaru.
 • Zestawienia - obrót towarowy

Użytkownik może wykorzystać zdefiniowane zestawienia lub też przygotować własne zestawienia w pełni odpowiadające jego specyficznym wymaganiom.

Zestawienia predefiniowane:

 1. obroty towarów
 2. obroty zamówień
 3. stan magazynów wszystkich lub wybranych
 4. sprzedaż wg zadanego klucza
 5. zestawienia zbiorcze obrotów dla wybranych magazynów
 6. zestawienia zbiorcze pozycji zamówień dla wybranych magazynów

 

Zestawienia dotyczące obrotów wybranych towarów oraz kontrahentów można wykonać dla zadanego okresu czasu – np. za okres roku / kwartału/ miesiąca / tygodnia.

 

 • Analiza i wspomaganie decyzji biznesowych (AD)

Są to analizy danych w postaci tabelarycznej i wielowymiarowej z możliwością prezentacji graficznej. AD dotyczy prawie wszystkich wymienionych tu obszarów.

Można wyróżnić kilka poziomów zaawansowania analizy:

 1. Zwykłe zestawienia danych,
 2. Zestawienia zewnętrzne SQB,
 3. Zestawienia wielowymiarowe – wbudowane oraz zewnętrzne SQB (prezentacje kubiczne).

Pod względem jakości danych można wyróżnić dwa sposoby analizy:

Zestawienia czasu rzeczywistego – zestawienie odzwierciedla stan na dany moment przetwarzania danych. Ze względu na dużą złożoność czasową niektórych analiz, zestawienia te są ograniczone do koniecznych typów

Zestawienia OLAP – korzystają z danych przetwarzanych temporalnie czy co jakiś ustalony czas (można parametryzować częstość odświeżania danych OLAP-owych). OLAP umożliwia przygotowanie analiz wymagających dużej mocy przetwarzania, których bieżące wykonanie mogłoby w znacznym stopniu spowolnić pracę systemu. Analizy te, wykonywane np. raz dziennie, są automatycznie uruchamiane w porze zmniejszonej aktywności użytkowników systemu (z reguły w godzinach nocnych). Wyniki działań analiz dostępne są w postaci danych wynikowych, dostępnych potem z poziomu aplikacji w postaci tabel i wykresów. Dla modułu OLAP istnieje możliwość definiowania funkcji analitycznych (np. sprzedaż i zysk w funkcji czasu dla danego kontrahenta) oraz wykonywanie analiz na podstawie tak zdefiniowanych funkcji.
Dodatkowym elementem AD są dwie aplikacje wspomagające: edytor zestawień SQL Editor i edytor zestawień wielowymiarowych SQB.