USUNĄĆ!!!

OBSZARY FUNKCJONALNE - to zbiór funkcji systemu wydzielonych na potrzeby wspomagania wszystkich działów lub danego działu przedsiębiorstwa.

 

 • Kontrahenci

Kontrahenci – informacje dotyczące klientów, odbiorców, dostawców itd. Rejestrowani w Teczce kontrahentów.
Kontrahent pojawia się w sprzedaży i zakupach, jako dostawca i odbiorca w zamówieniach, jako płatnik w rozrachunkach, jako wyróżniony właściciel pakietu, podatnik w rozliczeniach fiskalnych itp.

 • Zasoby ludzkie (HR)

Ewidencja danych personalnych.
Podstawa przetwarzania danych - skojarzenie z danymi z kadr, użytkownikami systemu, przedstawicielami klientów, uczestnikami CRM-GroupWork itp.

 • Towary i usługi

Informacje dotyczące oferowanego asortymentu. Rejestrowane w Kartotece towarów i usług.
Niezbędne dane w części handlowej (sprzedaż, zakup, zamówienia), w ewidencji środków trwałych i
wyposażenia, w produkcji (materiały i surowce) itp.

 • Transakcje handlowe

Sprzedaż i zakupy czyli wszystko, co generuje obrót firmowy. Rejestrowane w Kartotece
Sprzedaż/Zakup/Magazyn.
Dotyczy ewidencji dokumentów sprzedaży, zakupów.

 • Magazyny

Magazyny – obieg informacji związany ze stanami magazynowymi, planowaniem wypełnienia magazynów,
dokumentami przychodu i rozchodu. Wiele operacji (dokumentów) są typu MG czyli dotyczą rozchodu lub przychodu magazynowego (włączając przesunięcia międzymagazynowe). Również dla transakcji handlowych prowadzony jest monitoring stanów magazynowych.
Powiązanie z obszarem transakcji handlowych odbywa się także poprzez dołączanie dokumentów magazynowych do dokumentów sprzedaży i zakupu (WZ-ki i PZ-ki). Magazyny ewidencjonowane są w Kartotece Sprzedaż/Zakup/Magazyn.

 • Zamówienia

Zamówienia od odbiorców i do dostawców, zlecenia produkcyjne itp. Ewidencja dokumentów dla potrzeb zaopatrzenia, planowania magazynów i produkcji. Pozwala na kontrolowanie przepływu informacji od momentu
złożenia zamówienia aż do jego realizacji (Kartoteka zamówień i Notatnik zamówień)

 • Rozrachunki

Obszar dotyczący wszystkich operacji (dokumenty i funkcje) związanych z rozliczeniem transakcji
gospodarczych (sprzedaż, zakup, korekty, spłaty należności i zobowiązań). Rejestracja dotyczy wielu miejsc systemu:

 Kartoteka Sprzedaż/Zakup/Magazynowe , Rejestr Kasa , Rejestr bankowy , Rejestr rozrachunków

• Sprzedaż
• Zakupy
• Ewidencja wyciągów bankowych (spłaty zobowiązań i należności)
• Rejestr dokumentów kasowych (spłaty zobowiązań i należności)
• Rejestr rozrachunków (dokumenty rozliczeniowe)

 • Kasa

Obejmuje ewidencję i nadzór nad dokumentami kasowymi:
• bilans otwarcia raportu kasowego
• dokumenty KP
• dokumenty KW
Obszar ten jest ściśle związany z rozrachunkami

 • Bank

Obejmuje ewidencję i nadzór nad dokumentami bankowymi (rejestracja wyciągów bankowych):
• bilans otwarcia rachunku bankowego
• wyciągi WN/MA
• dokumenty KW
Obszar analogicznie jak Kasa jest ściśle związany z rozrachunkami

 • Finanse i księgowość

Dotyczy wszystkich funkcji przetwarzających zapisy księgowe (dekretację i analizę). Zawiera
moduł definiujący strukturę planu kont. Rejestrem FK jest Rejestr zapisów księgowych. Obszar przenika inne obszary w procesie automatycznej lub półautomatycznej dekretacji:


• dekretacja dokumentów sprzedaży i zakupu (włączając operacje magazynowe)
• dekretacja raportów kasowych
• dekretacja wyciągów bankowych
• dekretacja dokumentów rozliczeniowych
• dekretacja środków trwałych

 • Środki trwałe

Ewidencja środków trwałych oraz innych elementów majątku trwałego, naliczania amortyzacji w układzie podatkowym i finansowym przy zastosowaniu dowolnych tabel stawek amortyzacyjnych (liniowych, progresywnych, degresywnych, mieszanych). Moduł emituje dokumenty przyjęcia środka do ewidencji, likwidacji itp. Możliwe jest powiązanie środka z operacjami zakupu inwestycyjnego (zakup środka, zmniejszenie lub zwiększenie wartości). Moduł pozwala na sporządzenie planu amortyzacji.

 • Produkcja

Planowanie i ewidencja surowcowo-magazynowa procesu produkcji.
Obszar Produkcji „dotyka” elementów planowania takich, jak Operacje magazynowe, Zamówienia. Podstawowym elementem są tu receptury wytworzenia.
Ich definicja powiązana jest z Towarami i usługami. Finalnym elementem Produkcji są dokumenty zleceń produkcji (zawarte w Zamówieniach) oraz magazynowe dokumenty rozchodu/przychodu.

Zarządzanie produkcją odbywa się w pięciu płaszczyznach:

 1. technologii produkcji
 2. rozliczeń przychodów/rozchodów magazynowych
 3. analizy obciążeń zasobów (w tym też ludzkich)
 4. analizy kosztów produkcji
 5. definiowania procesów w czasie
 • CRM

Obszar obejmuje analizę zamówień, operacje Transakcje handlowe i Rozrachunki (rozliczenia) oraz prowadzenie korespondencji z kontrahentami i ewidencję kontaktów. Jednym słowem umożliwia monitorowanie wszelkich działań związanych ze współpracą z kontrahentami.
Zawiera też elementy funkcjonalne konieczne do:
• ewidencji i analizy zgłoszeń od kontrahenta,
• prowadzenia kalendarzy,
• rejestracji zadań (monitoring i rozliczanie czasu pracy) własnych lub powiązanych ze zgłoszeniami

 • Zarządzanie potencjałem ludzkim - kadry

Obszar zarządzania pracownikami i kooperantami. Powiązany z zarządzaniem CRM/HR jest miejscem porządkowania zadań i kompetencji.
Obszar Kadr obejmuje:

• ewidencję pracowników/zleceniobiorców/kooperantów itp.,
• rozliczenia ich prac, prowadzenie kalendarzy pracy (frekwencje) itp.,
• rozliczenie wynagrodzeń (płace)
• prowadzenie ewidencji świadczeń, ubezpieczeń itd.

 • Spedycja

Obszar działań mających na celu nadzór nad sprzedażą wspomaganą spedycją (własną lub firm spedycyjnych).
Elementami logistyki tego obszaru są:
• definicje listów przewozowych (katalog spedytorów i rodzajów dokumentów, warunków płatności itp.) i rejestracja wysyłek,
• definicje trybu i przebiegu pakowania (magazyny, statusy gotowości itp.),
• specyficzny obieg dokumentów związanych z realizacją zamówień i wysyłką towaru.

 • Analiza i wspomaganie decyzji biznesowych (AD)

Są to analizy danych w postaci tabelarycznej i wielowymiarowej z możliwością prezentacji graficznej. AD dotyczy prawie wszystkich wymienionych tu obszarów.
 

Można wyróżnić kilka poziomów zaawansowania analizy:


• Zwykłe zestawienia danych,
• Zestawienia zewnętrzne SQB,
• Zestawienia wielowymiarowe – wbudowane oraz zewnętrzne SQB (prezentacje kubiczne).
 

Pod względem jakości danych można wyróżnić dwa sposoby analizy:


Zestawienia czasu rzeczywistego – zestawienie odzwierciedla stan na dany moment przetwarzania danych. Ze względu na dużą złożoność czasową niektórych analiz, zestawienia te są ograniczone do koniecznych typów

Zestawienia OLAP – korzystają z danych przetwarzanych temporalnie czy co jakiś ustalony czas

(można parametryzować częstość odświeżania danych OLAP-owych). OLAP umożliwia przygotowanie analiz wymagających dużej mocy przetwarzania, których bieżące wykonanie mogłoby w znacznym stopniu spowolnić pracę systemu. Analizy te, wykonywane np. raz dziennie, są automatycznie uruchamiane w porze zmniejszonej aktywności użytkowników systemu (z reguły w godzinach nocnych). Wyniki działań analiz dostępne są w postaci danych wynikowych, dostępnych potem z poziomu aplikacji w postaci tabel i wykresów. Dla modułu OLAP istnieje możliwość definiowania funkcji analitycznych (np. sprzedaż i zysk w funkcji czasu dla danego kontrahenta) oraz wykonywanie analiz na podstawie tak zdefiniowanych funkcji.
Dodatkowym elementem AD są dwie aplikacje wspomagające: edytor zestawień SQL Editor i edytor zestawień wielowymiarowych SQB.